utylizacja opon, recykling, recycling, piroliza, termoliza, przerób tworzyw sztucznych
WGW
Green Energy Poland

Nowe oblicze energii!!
New face of the energy!!

Recykling - WGW Green Energy Poland

.

Misją Firmy WGW Green Energy Poland jest tworzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu na ochronę środowiska, recycling, dywersyfikację źródeł energii
i dążenie do zamkniętego obiegu materiałowego.

Proces rozkładu termicznego przez wielu ekspertów uznawany jest za najbardziej obiecujący kierunek rozwoju recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz z gumy, w szczególności opon samochodowych. Jeśli proces prowadzony jest w sposób optymalny, może posłużyć do wytworzenia wartościowych produktów. Uzyskanie znacznych ilości cennych półproduktów chemicznych zapewni wysoką pozycję na rynku wszystkim, którzy obecnie inwestują w ten kierunek przeróbki opon.

Polska zobowiązana jest do recyklingu 50 proc. odpadów komunalnych do 2020 roku i 70 proc. do 2030. Komisja Europejska chce też od 2025 r. zakazać w ogóle składowania odpadów, które można poddać recyklingowi. Dotychczas stosowane technologie w Polsce są nieefektywne (w tym szczególnie spalanie i współspalanie), przestarzałe, wysokoemisyjne i kosztowne, co wskazują autorzy raportu „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030” przygotowanego przez Instytut Sobieskiego (IS). Spalarnie są nierentowne, ponieważ za mało jest odpadów i są one niskokaloryczne (z dużą ilością wilgoci), dlatego występuje forsowanie rozwiązań prawnych, które mają dać tym obiektom uprzywilejowaną pozycję. Obecnie około 75 proc. odpadów trafia na składowiska i - jeżeli tego nie zmienimy - Unia Europejska nałoży na nas wielomilionowe kary.

W Firmie WGW Green Energy Poland uznaliśmy za niezwykle istotne następujące fakty:

Dywersyfikacja źródeł energii, szczególnie drogą opracowania metod wytwarzania energii z odpadów, staje się na obecnym etapie rozwoju gospodarczego koniecznością w celu ochrony środowiska, jak również zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.

Recycling materiałowy i jego wykorzystanie do wytwarzania paliw przeznaczonych m.in. do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej, również do napędu pojazdów, stało się możliwe do zrealizowania i jest wspierane przez politykę unijną.

Jednym z ważniejszych obszarów działalności badawczo-rozwojowej powinno być wdrażanie nowych proekologocznych technologii w obszarach ochrony środowiska, w tym recyklingu i odzysku materiałowego, w celu pozyskania nowych alternatywnych źródeł energii i ich dywersyfikacji.

Zastosowanie nowych technologii pozwalających na odzysk i recykling odpadów, powoduje szybsze, tak pożądane, przejście do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.

Nowe technologie zagospodarowania odpadów przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Pozyskanie surowców wtórnych z odpadów (odzysk materiałowy) pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia surowców naturalnych, co powinno przyczynić się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego. Podjęte w ten sposób działania proekologiczne mogą skoncentrować się na następujących obszarach: oszczędność surowców i energii, eliminacja materiałów toksycznych, redukcja ilości odpadów, minimalizacja negatywnego oddziaływania w całym „cyklu życia produktu”.

Dywersyfikacja źródeł energii powinna być odpowiedzią na rosnące wymagania środowiskowe stawiane sektorowi energetycznemu. Przykładowo: przez rozkład termiczny opon samochodowych można uzyskać około 25% karbonizatu (procent masy wsadu), 45% oleju poprocesowego oraz 10% frakcji gazowej i 20% złomu stalowego. Produkty łatwe do dalszego zagospodarowania.


Dlatego też w Firmie WGW Green Energy Poland opracowaliśmy technologię i zbudowaliśmy urządzenie o innowacyjnym charakterze, zgodne z oczekiwaniami polityki Unii Europejskiej oraz wyznaczonymi krajowymi kierunkami rozwoju, jak również rosnącymi wymogami w obszarze ochrony środowiska.
The mission of WGW Green Energy Poland is to create solutions  which meet the growing social demand
for the protection
of the environment
and diversification of energy sources as well as the need for a closed-loop material flow.The process of thermal decomposition is by numerous experts considered to be the most promising direction for the recycling of plastics and rubber, in particular car tires.
If the process is conducted in an optimal manner, it can help obtain valuable products. Large amounts of valuable chemical intermediates will guarantee a high position on the market to all those who are currently investing in this direction of tire processing.


Poland is obliged to recycle 50 percent of municipal waste by the year 2020 and 70 percent by 2030. As of 2050, the European Commission also intends to prohibit the disposal of recyclable waste in general. The technologies which have been used in Poland until now, in particular incineration and co-incineration, are inefficient, obsolete and costly, with a high emission level, which was pointed out in the report "Municipal waste management market in Poland. Perspective 2030 " published by the Sobieski Institute. Incineration plants are unprofitable as the little waste there is is low in calories (with plenty of moisture), so there is a push for legislative solutions to give them a privileged position. Currently about 75 percent of waste ends up in landfills and if this does not change, the European Union will impose on us multimillion-dollar fines.WGW Green Energy Poland emphasizes the importance of the following facts:

• The diversification of energy sources, particularly through the development of methods which will enable the production of energy from waste, is at the current stage of economic development necessary to protect the environment, as well as to ensure the proper functioning of the modern society.

• The use of recycling which helps obtain fuels for heating, electricity generation or car fuel, has become feasible and is supported by the policy of the Union.

• One of the most important areas of research and development should be proekologocznych implementation of new technologies in the areas of environmental protection, including recycling and material recovery in order to win new alternative energy sources and their diversification.

• The application of new technologies of recovery and recycling of waste results in a faster transition to a closed-loop material flow which is so desirable.

• New waste management technologies contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and reduce pollution. Recyclables from waste (material recovery) reduce demand for and exploitation of natural resources, which should help minimize environmental degradation. Such pro-environmental activities can focus on the following areas: saving raw materials and energy, elimination of toxic materials, waste reduction, minimization of the negative impact of the whole "product life cycle".

• The diversification of energy sources should be a response to increasing environmental demands made to the energy sector. For example, thermal decomposition of a car tire can generate about 25% of charcoal (the percentage of load weight), 45% of oil and 10% of post-process oil, 10% of gas fraction and 20% of steel scrap. The products can easily be further developed.

We have therefore come up with a technology and built a device of an innovative nature, in line with the expectations of the European Union policies and the directions of national development as well as more stringent requirements in the area of environmental protection.

Переработка – WGW Green Energy Poland

.Миссия фирмы WGW Green Energy Польша - это создание решений для удовлетворения растущего спроса населения к защите окружающей среды, утилизации, диверсификации источников энергии и стремление к закрытому циклу переработки материалов.


Процесс термического разложения многих экспертов, считается наиболее перспективным направлением для переработки пластмасс и резины, в частности автомобильных шин. При оптимальном проведении процесса переработки, можно получить ценные продукты. Получение значимого количества ценных химических промежуточных продуктов, обеспечивает высокую позицию на рынке для всех тех, кто в настоящее время инвестирует в данном направлении перерабработки шин.Польша обязана переработать 50 процентов бытовых отходов до 2020 году и 70 процентов до 2030 года. Начиная с 2025 года Европейская комиссия планирует также запретить все свалки материалов, которые поддаются перерабокте. Технологии используемые сегодня в Польше являются неэффективными (особенно сжигание и  совместное сжигание), устарелыми, дорогостоящими  с высоким уровнем выбросов углеродов, на что указывают авторы доклада «Рынок управления коммунальными отходами в Польше.Перспектива 2030», подготовленный Институтом Собеского (IS).  Установки для сжигания являются убыточными, из-за малого количества отходов, которые в свою очередь низкоэнергетичекие (с большим содержанием влаги), так что есть толчок для законодательных решений, чтобы дать установке компании WGW Green Energy привилегированное положение. В настоящее время около 75 процентов отходов попадает на свалки и, если это не изменится, то Европейский союз будет выставлять нам многомилионные штрафы.

Компания WGW Green Energy Польша подчеркивает следующие факты:

>  Диверсификация источников энергии, в частности посредством разработки методов, получения энергии из отходов, на современном этапе экономического развития, является необходимым для защиты окружающей среды, а также для обеспечения надлежащего функционирования современного общества.


>  Использование переработанного материала, который помогает получить топливо для отопления, выработки электроэнергии или топлива автомобиля, стало возможным и поддерживается политикой Союза.

>  Одним из важнейших направлений научных исследований и разработок должно быть внедрение новых экологических технологий в области охраны окружающей среды, в том числе переработки и восстановления материалов для поиска новых альтернативных источников энергии и их диверсификация.


>  Применение новых технологий утилизации и переработки отходов приводит к более быстрому переходу, так необходимому, закрытому циклу обработки материалов. гии и их диверсификация.

>  Новые технологии управления отходами способствуют сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению загрязнения окружающей среды. Получение вторсырья из отходов (восстановление материала) позволяет снизить спрос на использование природных ресурсов, что должно помочь свести к минимуму деградации окружающей среды. Такая про-экологическая деятельность может сосредоточиться на следующих областях:  экономии сырья и энергии, ликвидации токсичных материалов, сокращению отходов, минимизации негативного воздействия всего "жизненного цикла продукта".


>  Диверсификация источников энергии должна стать ответом на повышение экологических требований, внесенных в энергетическом секторе. Например, термическое разложение автомобильной шины может генерировать около 25% угля (процент веса груза), 45% нефти и 10% технологической нефти, 10% газов (легких угольных фракций) и 20% стального лома. Продукты могут быть использованы далее.


Поэтому мы изобрели технологию и построили инновационное устройство, в соответствии с ожиданиями политики Европейского Союза и направлением национального развития, а также более строгими требованиями в области охраны окружающей среды.

Copyright Nazwa.pl
WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 105, 05-092 Łomianki woj. mazowieckie,
tel. 531 155 592, mail: stefanw@onet.pl